loading

Sách, tuyển tập

Kỷ yếu Kết quả 4 năm triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (2007 - 2010) / Ban Tuyên giáo Trung ương

Tác giả : Ban Tuyên giáo Trung ương

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia Sự thật

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 644 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 174

Chủ đề : 1. Đạo đức. 2. Hồ Chí Minh. 3. Học tập. 4. Vận động. 5. Kỷ yếu.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Cuốn sách gồm 4 phần: Phần thứ nhất: Các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn triển khai Cuộc vận động; Phần thứ hai: Nội dung học tập về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 4 năm (2007-2010); Phần thứ ba: Những kết quả chủ yếu trong triển khai Cuộc vận động; Phần thứ tư: Một số tư liệu. Cuốn sách tập hợp một số văn bản chỉ đạo triển khai Cuộc vận động, giới thiệu các chuyên đề học tập, những kết quả đạt được của từng năm, thực hiện từng chuyên đề và kết quả chung trong 4 năm triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho địa chí DV.006163 Phục vụ đọc tại chỗ
Top